Kelebeğin Kaderi PDF Ì Kelebeğin Kaderi PDF \

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Kelebeğin Kaderi Kelebeğin Kaderi PDF Ì Kelebeğin Kaderi PDF \ kelebeğin pdf, kaderi epub, Kelebeğin Kaderi ebok, Kelebeğin Kaderi Kelebeğin Kaderi PDF/EPUBTesad f Tanr n n kendini g sterme eklidir Bir g n, k k Kelebeğin Kaderi PDF \ bir kozada minik bir delik a ld O an kozay seyretmekte olan adam, bedenini o delikten d ar ya karmak i in abalayan kelebe e ok ac y p yard m etmeye karar verdi Kozadaki deli i geni leterek i inden kmas n sa lad Ancak d ar kan kelebe in kanatlar bedenine oranla daha k k, kuru ve buru buru tu a ran adam, zamanla kelebe in kanatlar n n geli ece ini umut ederek beklemeye ba lad Ama bu hi bir zaman ger ekle medi nk hayat suyu, kelebe in bedeninden kanatlar na ancak kozadan kmak i in abalad k a akabilirdi Kelebek mr n n geri kalan n , u ma hayalleri kurarak, kocaman bedeni ve k c k kanatlar ile s r nerek ge irdi Hi u amadAdam n anlayamad , kelebe in kozadan kmak i in verdi i m cadelenin asl nda gerekli oldu u idi nk bu, kelebe in kaderini ger ekle tirebilmesi i in, i inden ge mesi gereken Tanr n n buldu u bir yoldu Ba ak Sayan ilk roman Ba lanma Korkusu nun ard ndan bu sefer Kelebe in Kaderi ile okuru spirit al bir yolculu a davet ediyorModern d nyan n kahramanlar n n sevmek, sevilmek, ac ekmek, ihanete u ramak ve kendini ke fedip kaderini ger ekle tirmek yolunda ya ad klar yo un ve sars c bir macera Kelebe in Kaderi Tesad flerin hayat nas l y netti i ve asl nda hi bir eyin tesad f olmad , her insan n ve her deneyimin ya am yolunda birer basamak oldu una dair epik bir anlat , bir modern zaman masal Ya am n kar n za kard i aretleri fark etmeye, en derin ac lar n za ba ka bir g zle bakmaya ve t m ya ad klar n z n nedenini ke fedip kozan zdan kmaya haz r m s n z.

  • Paperback
  • 572
  • Kelebeğin Kaderi
  • Başak Sayan
  • Turkish
  • 24 December 2017
  • null

About the Author: Başak Sayan

Kelebeğin Kaderi PDF Ì Kelebeğin Kaderi PDF \ kelebeğin pdf, kaderi epub, Kelebeğin Kaderi ebok, Kelebeğin Kaderi Kelebeğin Kaderi PDF/EPUB.